Pomocná rukaPoskytujeme právní zastupování poškozeného v trestním řízení – adhezním řízení, vedeného proti viníkovi nehody. Jednání s viníkem nehody o odškodnění nad rámec plnění pojišťovny, u které byl provozovatel vozidla pojištěn pro odpovědnost z provozu vozidla (povinné ručení).

Poškozeným z dopravních nehod, popřípadě pozůstalým po obětech dopravních nehod vzniká nárok na náhradu škody resp. újmy. Jde o odškodnění za bolestné, za ztížení společenského uplatnění (trvalé následky),odškodnění duševních útrap spojených se smrtí blízké osoby, náhradu ztráty na výdělku či na zisku, za věcnou škodu a za účelně vynaložené náklady spojené s léčením.

Nabízíme Vám právní zastoupení při jednání o této škodě:

  • v rámci smírného řešení s pojišťovnou provozovatele vozidla, jímž byla újma či škoda způsobena
  • s Českou kanceláří pojistitelů
  • při soudním jednání o náhradě vzniklé újmy či škody